Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δικηγορικού Γραφείου «Βάλβης Καπίρη Law»

Το Δικηγορικό Γραφείο «Βάλβης Καπίρη Law» χειρίζεται με σεβασμό και με βάση το κάθε φορά ισχύον νομικό πλαίσιο τα προσωπικά σας δεδομένα. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην προστασία της εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και δεδομένων που μας εμπιστεύεστε στα πλαίσια της εντολής ανάθεσης της υπόθεσής σας. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για την παρούσα δήλωση – ενημέρωσή σας αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Ως «Δεδομένο Προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (το οποίο καλείται «υποκείμενο των δεδομένων»).

Ως «επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη που πραγματοποιείται, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, διαγραφή ή καταστροφή τους.

Υπεύθυνοι Επεξεργασίας
Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, ήτοι τα πρόσωπα που καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, είναι οι Δικηγόροι Λευτέρης Βάλβης και Σοφία Καπίρη.

Η νόμιμη βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι α) η σύμβαση της εντολής με εσάς για την επιτυχή παροχή νομικών υπηρεσιών και β) ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των καθηκόντων μας ως Δικηγόρων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (αφού ο Δικηγόρος είναι και Δημόσιος Λειτουργός).

Τα δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε προκειμένου να μπορέσουμε να επιτελέσουμε το καθήκον μας επί τη βάση της σύμβασης ανάθεσης εντολής από εσάς, ήτοι για την επιτυχή διεκπεραίωση της υπόθεσής σας.

Διατηρούμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Στην περίπτωση της δικαστικής αντιδικίας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας.

Το Δικηγορικό Γραφείο «Βάλβης Καπίρη Law» ουδέποτε θα αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτο μέρος χωρίς τη συναίνεσή σας, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο από το Νόμο ή είναι απαραίτητο, κατά την κρίση μας, για τη παροχή των νομικών και λοιπών συμβουλών μας προς εσάς. Επί παραδείγματι, πιθανοί αποδέκτες των δεδομένων σας είναι τα Δικαστήρια, οι Δημόσιες Αρχές και, υπό προϋποθέσεις και, κατά την κρίση μας, ο πληρεξούσιος Δικηγόρος του αντιδίκου ή του αντισυμβαλλομένου μας.
Επιπρόσθετα, Το Δικηγορικό Γραφείο «Βάλβης Καπίρη Law» ενδέχεται να διαβιβάσει τα δεδομένα σας σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), υπό τους όρους πάντοτε της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Σε τέτοια περίπτωση, τα προσωπικά σας δεδομένα θα συνεχίσουν να προστατεύονται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τα όσα ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα δικαιώματά σας
Ως υποκείμενο προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ, τηλέφωνα κλπ). Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει και την υποχρέωσή μας να σας εγχειρίσουμε αντίγραφο των δεδομένων σας που τηρούμε για τους σκοπούς του χειρισμού της υπόθεσής σας. Σημειώνουμε ότι το δικηγορικό απόρρητο μπορεί να αποτελέσει λόγο απόρριψης τυχόν αιτήματος πρόσβασης και λήψης αντιγράφου εκ της δικογραφίας που το γραφείο μας τηρεί.

Να ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών δεδομένων σας (καθώς τα δεδομένα σας πρέπει να είναι ακριβή και να επικαιροποιούνται) καθώς και τη συμπλήρωση των ελλιπών δεδομένων σας.

Να ζητήσετε της διαγραφή των δεδομένων σας, υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων αι δικαιωμάτων μας ως Υπευθύνων Επεξεργασίας για τη διακράτησή τους, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις (άρθρο 17 του  Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Περαιτέρω, δικαιούσθε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας μετά το πέρας της εντολής που μας αναθέσατε, εφόσον η περαιτέρω τήρηση των δεδομένων σας δεν είναι απαραίτητη για το Γραφείο μας και εφόσον δεν επιβάλλεται στο Γραφείο μας η τήρησή τους εκ του νόμου.

Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας εφόσον, είτε αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη είτε εμείς ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας δε χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα σας για τους σκοπούς της υπεράσπισης της υπόθεσής σας. Το δικαίωμά σας αυτό ασκείται υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουμε, ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, νόμιμο λόγο για τη διακράτησή τους, όπως ορίζει το άρθρο 18 του GDPR.

Να ζητήσετε και να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα που σας αφορούν, εάν η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεσή σας και εάν η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Το άνω δικαίωμά σας ασκείται υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μας ως Υπευθύνων Επεξεργασίας για τη διακράτηση των δεδομένων σας, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντός μας που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί.

Να εναντιωθείτε στων επεξεργασία των δεδομένων σας, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στην εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας. Το άνω δικαίωμά σας δεν εφαρμόζεται εάν το Δικηγορικό Γραφείο «Βάλβης Καπίρη Law» καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την άνω επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή εάν καταδείξουμε ότι η επεξεργασία γίνεται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Περαιτέρω, εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συναίνεσή σας, έχετε οποτεδήποτε το δικαίωμα να ανακαλέστε αυτήν (συναίνεση).

Ειδικότερα:
Εντός μηνός από την υποβολή του σχετικού σας αιτήματος (οράτε αμέσως κατωτέρω) οφείλουμε να ικανοποιήσουμε α) το δικαίωμά σας στην πρόσβαση στα δεδομένα σας, β) το δικαίωμά σας στη διόρθωση – επικαιροποίηση των δεδομένων σας, γ) το δικαίωμά σας διαγραφής των δεδομένων σας (όπως ανωτέρω εξηγήθηκε), δ) το δικαίωμά σας περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας και ε) το δικαίωμά σας εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας υποβολή καταγγελίας
Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, καθώς επίσης και για τη διατύπωση παραπόνων σχετικά με τη χρήση και επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθύνετε στην ταχυδρομική διεύθυνση: Λευτέρης Βάλβης/Σοφία Καπίρη, Πειραιώς 151, Τ.Κ. 18233, Αγ. Ι. Ρέντης) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

Σε περίπτωση άρνησης ή αδικαιολόγητης καθυστέρησης του Γραφείου μας ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας, αλλά και σε κάθε περίπτωση, δικαιούσθε να υποβάλετε καταγγελία στη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr)